Punier

Übersetzungen

Pu|ni|er

m <-s, ->, Pu|ni|e|rin
f <-, -nen> → Phoenician