Presbyterianer

Übersetzungen

Presbyterianer

presbyterian

Presbyterianer

presbyteriaan

Presbyterianer

presbyterián

Presbyterianer

presbyterianer

Presbyterianer

presbiteriano

Presbyterianer

presbyteriaani

Presbyterianer

presbytérien

Presbyterianer

prezbiterijanac

Presbyterianer

presbiteriano

Presbyterianer

長老派の人

Presbyterianer

장로교회

Presbyterianer

presbyterianer

Presbyterianer

prezbiterianin

Presbyterianer

presbiteriano

Presbyterianer

presbyterian

Presbyterianer

สมาชิกของนิกายหนึ่งในศาสนาคริสต์

Presbyterianer

Presbiteryan

Presbyterianer

Tín đồ Đạo Trưởng lão Tin lành

Presbyterianer

长老教会员

Pres|by|te|ri|a|ner

m <-s, ->, Pres|by|te|ri|a|ne|rin
f <-, -nen> → Presbyterian