Praktikantin

Prak·ti·kạnt

, Prak·ti·kạn·tin <Praktikanten, Praktikanten> der Praktikant SUBST jmd., der ein Praktikum absolviert

Prak•ti•kạnt

der; -en, -en; jemand, der ein Praktikum macht
|| K-: Praktikantenstelle
|| NB: der Praktikant; den, dem, des Praktikanten
|| hierzu Prak•ti•kạn•tin die; -, -nen
Übersetzungen

Praktikantin

trainee