Potentat

Po·ten·tat

 <Potentaten, Potentaten> der Potentat SUBST geh. abwert. (uneingeschränkter) Herrscher

Po•ten•tat

der; -en, -en; geschr pej ≈ Herrscher
|| NB: der Potentat; den, dem, des Potentaten
Übersetzungen

Potentat

potentate

Potentat

potentado

Potentat

potentaat

Po|ten|tat

m <-en, -en>, Po|ten|ta|tin
f <-, -nen> → potentate