Pauker

Pau·ker

, Pau·ke·rin <Paukers, Pauker> der Pauker SUBST
1mus.: Person, die Pauke schlägt
2. umg. abwert. Lehrer(in)

Pau•ker

der; -s, -; gespr, meist pej ≈ Lehrer
|| hierzu Pau•ke•rin die; -, -nen
Übersetzungen

Pauker

Паукер

Pauker

Паукер

Pauker

Pauker

Pauker

Pauker

Pauker

Pauker

Pauker

פאוקר

Pauker

Pauker

Pau|ker

m <-s, ->, Pau|ke|rin
f <-, -nen>
(inf: = Paukenspieler) → timpanist
(Sch inf: = Lehrer) → teacher; da geht unser Paukerthere’s sir (Brit inf), → there’s the teach (US inf)