Paffer

Pạf·fer

 <Paffers, Paffer> der Paffer SUBST jmd., der pafft II
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, © PONS GmbH, Stuttgart, Germany 2015.
Übersetzungen

Paffer

puffer