Oberlippe

Ober·lip·pe

 <Oberlippe, Oberlippen> die Oberlippe SUBST Unterlippe die obere Lippe
-nbart, -nenthaarung, -nfalten, -nfältchen, -nhaare, -nhärchen, -nlift(ing), -npiercing, -nspalte

Ober•lip•pe

die; die obere Lippe ↔ Unterlippe
|| K-: Oberlippenbart

Oberlippe

(ˈoːbɐlɪpə)
substantiv weiblich
Oberlippe , Oberlippen
Unterlippe die obere Lippe des Mundes Oberlippenbart ein Bläschen an der Oberlippe
Übersetzungen

Oberlippe

upper lip

Oberlippe

üst dudak