Netzhemd

Nẹtz·hemd

 <Netzhemdes, Netzhemden> das Netzhemd SUBST eine Art Unterhemd aus einem Netz 1