Meridiankreis

Übersetzungen

Me|ri|di|an|kreis

m (Astron) → meridian circle