Maori

Ma·o·ri

 <Maori (Maoris), Maori (Maoris)> der/die Maori1 SUBST ein Ureinwohner Neuseelands

Ma·o·ri

 das Maori2 SUBST Sprache der Maori
Übersetzungen

Maori

maorí

Maori

Maor, maorština

Maori

maori

Maori

Maori

Maori

maori, maorin kieli

Maori

maori

Maori

Maori, maorski

Maori

maori

Maori

マオリ族, マオリ語

Maori

마오리 사람, 마오리어

Maori

Maori

Maori

maori

Maori

maori

Maori

maori

Maori

ชาวเมารี, ภาษาเมารี

Maori

người Maori, tiếng Maori

Ma|o|ri

m <-(s), -(s) or f -, -(s)> → Maori