Mahl-

Übersetzungen

Mahl-

:
Mahl|gang
m pl <-gänge> (Tech) → pair of millstones
Mahl|gut
ntmaterial to be ground; (= Getreide)grain (to be ground), grist

Mahl-

:
Mahl|statt
f pl <-stätte>, Mahl|stät|te
f (Hist) meeting place of the Teutons
Mahl|stein
mmillstone; (prähistorisch) → quern
Mahl|strom
Mahl|werk
Mahl|zahn
mgrinder