Maßreg lung

Maß·re·g(e)·lung

 die <Maßreg lung, Maßreg lungen> Kritik, Tadel
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, © PONS GmbH, Stuttgart, Germany 2015.