MMS

MMSMensch-Maschine-Schnittstelle
MMSMünsterländischen Medien Service
Übersetzungen

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

multimediaviestintä

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

マルチメディアメッセージングサービス

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

mms

MMS

ระบบการส่งข้อความทางโทรศัพท์

MMS

MMS

MMS

Dịch vụ Tin nhắn Đa phương tiện

MMS

f <-, -> abbr von Multimedia Messaging ServiceMMS; jdm eine MMS schickento send sb an MMS (message)