Männergesellschaft

Mạ̈n·ner·ge·sell·schaft

 <Männergesellschaft, Männergesellschaften> die Männergesellschaft SUBST als von Männern dominiert empfundene Gesellschaft