Luftaufklärung

Übersetzungen

Luftaufklärung

recce, reconnaissance
operative Luftaufklärungoperational air reconnaissance
strategische Luftaufklärungstrategic air reconnaissance
taktische Luftaufklärungtactical air reconnaissance