Leprakranke

Lep·ra·kran·ke

 der/die <Leprakranken, Leprakranken> Person, die an Lepra erkrankt ist