Kuweiter

Ku·wei·ter

, Ku·wei·te·rin <Kuweiters, Kuweiter> Kuweiter Kuwaiter