Kreide-

Verwandte Suchanfragen zu Kreide-: Kreidezeit, Tafelkreide
Übersetzungen

Krei|de-

:
krei|de|bleich
adj(as) white as chalk or a sheet
Krei|de|fel|sen
mchalk cliff
Krei|de|for|ma|ti|on
f (Geol) → Cretaceous (formation)
krei|de|hal|tig
adjchalky, cretaceous (spec)
Krei|de|stift
mchalk
krei|de|weiß
Krei|de|zeich|nung
Krei|de|zeit
f, no pl (Geol) → Cretaceous period