Kong

Übersetzungen
Red Trousers - Das Leben der Hong Kong StuntmenRed Trousers - The Life of the Hong Kong Stuntmen [Robin Shou]
King Kong und die weiße FrauKing Kong [Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack] [1933]
Hong Kong PfuiHong Kong Phooey