Kippwagen

Kịpp·wa·gen

 <Kippwagens, Kippwagen> der Kippwagen SUBST Kipper
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, © PONS GmbH, Stuttgart, Germany 2015.
Übersetzungen

Kippwagen

tipper, tippers, tipping wagon