Kanzel-

Übersetzungen

Kạn|zel-

:
Ka#n|zel|dach
ntcanopy
Ka#n|zel|red|ner(in)
m(f)orator
Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaftpulpit and table fellowship
Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaftpulpit and altar fellowship