Kant-

Übersetzungen

Kạnt-

:
Ka#nt|ha|ken
m jdn beim Kant- nehmen (inf) jdn beim Kant- zu fassen kriegen (inf)to haul (Brit) → or rake sb over the coals (inf)
Ka#nt|holz
nt(piece of) squared timber