Kainsmal

Übersetzungen

Kains|mal

nt pl <-male>, Kains|zei|chen
nt (= Stigma)mark of Cain