Küsten-

Übersetzungen

Kụ̈s|ten-

in cpdscoastal;
Kü#s|ten|be|woh|ner(in)
m(f)coast-dweller; die Küsten- Englandspeople who live on the English coast
Kü#s|ten|fi|sche|rei
finshore fishing or fishery (form)
Kü#s|ten|ge|biet
ntcoastal area
Kü#s|ten|ge|wäs|ser
pl, Kụ̈s|ten|meer
ntcoastal waters pl
Kü#s|ten|mo|tor|schiff
ntcoaster
Kü#s|ten|nä|he
f in Küsten-near the coast
Kü#s|ten|re|gi|on
Kü#s|ten|schiff|fahrt
Kü#s|ten|strich
mstretch of coast
Kü#s|ten|wa|che
f, Kụ̈s|ten|wacht
fcoastguard (→ s pl)
Collins German Dictionary – Complete and Unabridged 7th Edition 2005. © William Collins Sons & Co. Ltd. 1980 © HarperCollins Publishers 1991, 1997, 1999, 2004, 2005, 2007