Jour fixe

Jour fixe

 [ʒuːɐ̯ˈfɪks] <, Jour fixes Jour fixes> der Jour fixe SUBST geh. ein fester Zeitpunkt, zu dem bestimmte Personen sich regelmäßig treffen
Thesaurus

Jour Fixe:

regelmäßiges Treffenwiederkehrendes Meeting,
Übersetzungen

Jour fixe

m <-s -, -s -> → regular meeting