Jiu-Jitsu

Übersetzungen

Jiu-Jit|su

nt <-s>, no plj(i)u-jitsu