Initiator

In·i·ti·a·tor

, In·i·ti·a·to·rin <Initiators, ...Initiatorto̱ren> der Initiator SUBST geh. jmd., der etwas initiiert

Ini•ti•a•tor

[-'t ̮sjaːtoːɐ] der; -s, Ini•ti•a•to•ren; jemand, der etwas ins Leben ruft
Übersetzungen

Initiator

iniciador

Initiator

iniziatore

Initiator

initiateur

Initiator

Инициатор

Initiator

Iniciador

Initiator

البادئ

Initiator

inicjator

Initiator

Инициатор

Initiator

Iniciátor

Initiator

イニシエータ

Ini|ti|a|tor

m <-s, Initiatoren>, Ini|ti|a|to|rin
f <-, -nen> (geh)initiator