Hotkey

Übersetzungen

Hotkey

hotkey

Hot|key

m <-s, -s> (Comput) → hot key