Hong

Übersetzungen
Red Trousers - Das Leben der Hong Kong StuntmenRed Trousers - The Life of the Hong Kong Stuntmen [Robin Shou]
Hong Kong PfuiHong Kong Phooey
Hong Kong FuHong Kong Phooey