Grundsätzen

Übersetzungen
mit strengen Grundsätzenhigh-principled [man, statesman]
mit Prinzipien / Grundsätzenprincipled [man, statesman]
nach den Grundsätzenaccording to the principles