Grieche

Grie·che

, Grie·chin der <Griechen, Griechen> jmd., der die griechische Staatsbürgerschaft hat
Übersetzungen

Grieche

Greek

Grieche

Grec, Hellène

Grieche

greco

Grieche

Griek

Grieche

grego

Grieche

Yunanlı, Rum

Grieche

грък

Grieche

Řek

Grieche

greko

Grieche

griego

Grieche

kreikkalainen

Grieche

יווני

Grieche

görög

Grieche

ギリシャ人, ギリシア人

Grieche

Grek

Grieche

Grék

Grieche

Grk

Grieche

grek

Grieche

希腊人, 希臘人

Grieche

græker

Grieche

Grk

Grieche

그리스 사람

Grieche

greker

Grieche

ชาวกรีก

Grieche

người Hy Lạp

Grie|che

m <-n, -n>, Grie|chin
f <-, -nen> → Greek; zum Griechen gehento go to a or the Greek restaurant