Ganzheitspsychologie

Gạnz·heits·psy·cho·lo·gie

 die Ganzheitspsychologie SUBST kein Plur. ganzheitliche Psychologie