Frohsinn

Froh·sinn

 <Frohsinns> der Frohsinn SUBST kein Plur. geh. heitere Stimmung Frohsinn um sich verbreiten

Froh•sinn

der; -(e)s; nur Sg; eine frohe Stimmung
Übersetzungen

Frohsinn

alegría

Frohsinn

gaieté, gaîté

Frohsinn

gaiezza, letizia, umore allegro