Folien-

Übersetzungen

Fo|li|en-

:
Fo|li|en|kar|tof|fel
f (Cook) → jacket (Brit) → or baked (US) → potato (baked in foil)
Fo|li|en|schrei|ber
mmarker pen (for overhead projector transparencies)
fo|li|en|ver|packt
adjwrapped in foil; (in Alufolie) → aluminium-wrapped (Brit), → aluminum-wrapped (US); (in Plastikfolie) → wrapped in cling film (Brit), → plastic-wrapped (US)