Fluppe

Thesaurus

Fluppe (umgangssprachlich):

Zippe (umgangssprachlich)Ziese (umgangssprachlich), Sargnagel (derb), Lulle (umgangssprachlich), Kippe (umgangssprachlich), Lunte (umgangssprachlich), Zigarette, Tschick (österr.) (umgangssprachlich), Glimmstängel (umgangssprachlich),
Übersetzungen

Fluppe

butt, fag

Flụp|pe

f <-, -en> (inf)fag (Brit), → ciggy, → smoke (esp US)