Firn

Fịrn

 <Firns, Firne> der Firn SUBST körniger Altschnee im Hochgebirge
-feld

Fịrn

der; -s; nur Sg; der Schnee weit oben im (Hoch)Gebirge, der an der Oberfläche meist sehr rau und hart gefroren ist
Übersetzungen

Firn

névé

Firn

Фирн

Firn

Firn

Firn

Firn

Firn

Firn

Firn

万年雪

Firn

Firn

fịrn

adj Weinold

Fịrn

m <-(e)s, -e> → névé, firn