Fechter

Fẹch·ter

, Fẹch·te·rin <Fechters, Fechter> der Fechter SUBST sport: jmd., der das Fechten als Sport betreibt
-bund, -stellung

fẹch•ten

; ficht, focht, hat gefochten; [Vi] (mit jemandem/gegen jemanden) fechten mit einem Degen, Säbel o. Ä. gegen jemanden kämpfen
|| K-: Fechtkampf
|| -K: Degenfechten, Säbelfechten
|| hierzu Fẹch•ter der; -s, -; Fẹch•te•rin die; -, -nen
Thesaurus

Fechter:

Fechtsportler
Übersetzungen

Fẹch|ter

m <-s, ->, Fẹch|te|rin
f <-, -nen> → fencer