Faulbrut

Übersetzungen
Europäische Faulbrut <EFB>European foul brood <EFB> [honey bee disease]
Amerikanische FaulbrutAmerican foul brood <AFB> [honey bee disease]
Europäische Faulbrut <EFB>European foulbrood <EFB> [honey bee disease]