Falsett

Fal·sẹtt

 <Falsetts (Falsettes), Falsette> das Falsett SUBST mus.: Kopfstimme (im) Falsett singen
Thesaurus

Falsett:

Kopfstimme
Übersetzungen

Falsett

falsetto

Falsett

falsetto, fausset

Falsett

falsetto

Fal|sẹtt

nt <-(e)s, -e> → falsetto; Falsett singen, mit Falsettstimme singento sing falsetto