Falscher

Übersetzungen
Falscher Clownfischfalse percula clownfish [Amphiprion ocellaris]
unter falscher Flagge segeln [auch fig.]to sail under false colours [also fig.] [Br.]
Falscher Clownfischocellaris clownfish [Amphiprion ocellaris]