Falschauswertung

Thesaurus

Falschauswertung:

MissdeutungMissinterpretation, falsche Deutung,