Füll-

Übersetzungen

Fụ̈ll-

:
Fü#ll|fe|der|hal|ter
Fü#ll|ge|wicht
nt
(Comm) → weight at time of packing; (auf Dosen) → net weight
(von Waschmaschine)maximum load, capacity
Fü#ll|horn
nt (liter)cornucopia; (fig auch)horn of plenty

Fụ̈ll-

:
Fü#ll|mas|se
ffiller, filling material; (= Zahnfüllmasse)filling compound
Fü#ll|ma|te|ri|al

Fụ̈ll-

:
Fü#ll|wort
nt pl <-wörter> → filler (word)
Fü#ll|zei|chen
nt (Comput) → leader