Epitheton

Epị·the·ton

 <Epithetons, Epitheta> das Epitheton SUBST
1sprachwiss.: attributiv gebrauchtes Adjektiv oder Partizip
2lit.: schmückendes Beiwort
Übersetzungen

Epitheton

epíteto

Epitheton

epithet

Epitheton

эпитет

Epi|the|ton

nt <-s, Epitheta> (Poet) → epithet