EU-Bürgerschaft

EU-Bür·ger·schaft

 die EU-Bürgerschaft SUBST pol.: Gesamtheit der EU-Bürger
EU-Bürger, EU-Bürgerin
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, © PONS GmbH, Stuttgart, Germany 2015.