Dreschflegel

Drẹsch·fle·gel

 <Dreschflegels, Dreschflegel> der Dreschflegel SUBST landw.: Gerät zum manuellen Dreschen 1
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, © PONS GmbH, Stuttgart, Germany 2015.
Übersetzungen

Dreschflegel

fléau

Dreschflegel

dorsvlegel, vlegel

Dreschflegel

batedor, mangual, vara

Dreschflegel

цеп