Dancing

Dan·cing

 [ˈdɑːnsɪŋ] <Dancings, Dancings> das Dancing SUBST österr.
1. Tanzlokal
2. Tanzveranstaltung
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, © PONS GmbH, Stuttgart, Germany 2015.