DPK-I

DPK-IDemokratische Partei Kurdistan-Iran
DPK-IDemokratischen Partei Kurdistan-Iran
Farlex Acronyms and Abbreviations. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved