DOG

DOGDeutsche Oelfabrik Gesellschaft
DOGDeutsche Olympische Gesellschaft
DOGDeutsche Ophthalmologische Gesellschaft
DOGDeutsche Orchideen Gesellschaft
DOGDeutsche Orient-Gesellschaft
DOGDeutschen Olympischen Gesellschaft
DOGDeutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
DOGDeutschen Orient-Gesellschaft
Farlex Acronyms and Abbreviations. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved