Buffo

Übersetzungen

Bụf|fo

m <-s, -s or Buffi> → buffo