Bretter-

Übersetzungen

Brẹt|ter-

:
Bre#t|ter|bo|den
mwooden floor (made from floorboards)
Bre#t|ter|bu|de
fbooth; (pej)shack

Brẹt|ter-

:
Bre#t|ter|wand
fwooden wall; (= Trennwand)wooden partition; (= Zaun, für Reklame)hoarding
Bre#t|ter|ver|schlag
m (= Schuppen)(wooden) shed; (angebaut) → (wooden) lean-to; (= Trennwand)wooden partition
Bre#t|ter|zaun
mwooden fence; (an Baustellen auch) → hoarding